Soutěž o ceny se Znojemským pivemV rámci Mistrovství světa v hokeji 2019 jsme se rozhodli uspořádat pro vás soutěž o ceny v partnerských hospůdkách a restauracích.

Je to jednoduché. Kupte si 0,5l Znojemského piva a dostanete soutěžní kartičku. Za každé vypité pivo získáte samolepku. Plnou kartičku s pěti samolepkami pak vhodíte do soutěžního boxu společně se svými údaji. A pak jen čekáte zda vás výčepní vylosuje.Na každé z níže uvedených provozoven budete hrát o:Seznam a adresy provozoven zapojených do soutěže Mistrovství světa v hokeji 2019 se Znojemským pivem:

Stodola u Čabalů, p. Vojtěch Čabala, Lukov 103

Hospoda Pohoda Stošíkovice, p. Karel Pavlů, Stošíkovice na Louce 16, 371 61, Stošíkovice na Louce

First Line Hockey pub, p. Daniel Maceček, Havlíčkova 14, 669 02, Znojmo

Vista Grill Restaurant, Dvořákova 3602/17, 669 02, Znojmo

HoZpoda, U brány 3, 669 02 Znojmo

Hospoda na hřišti, pí. Iva Kopečková, Šatov 671 22

Hospůdka, p. Fišák, Mělčany 64, 664 64

Hospůdka Saloon, pí. Řičková, Velký Karlov 126, 671 28

Hospoda Sportovní hala Šanov, Obec Šanov, Komenského 358, Šanov 671 67

Hostinec u Melounů, p. Tomáš Makovička, Jevišovice 111, 671 53

Hospoda Sklípek, p. Ševčík, Hluboké Mašůvky 64, 671 52


Pravidla soutěže:

Smyslem těchto pravidel je úprava akce nazvané „Soutěžte o ceny se Znojemským pivem!“ (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje soutěž ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků, přičemž aktuální znění pravidel bude uvedeno na www.pivovarznojmo.cz

1) Pořadatelem soutěže je Znojemský městský pivovar a.s, se sídlem Hradní 87/2, Znojmo IČ: 03517187, (dále jen „pořadatel“).

Pravidla obecná:

2) Soutěž o výhry bude probíhat v termínu od 10. 5. do 26. 5. 2019. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).

3) Soutěž se vztahuje na točené pivo 0,5 l ze Znojemského pivovaru (dále jen „soutěžní výrobek“).

4) Soutěž bude probíhat ve vybraných provozovnách v České republice (dále jen „provozovna), jejichž úplný seznam je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel, kde budou vystaveny POS materiály komunikující soutěž.

5) Účast v soutěži je podmíněna objednávkou 5 soutěžních výrobků během doby trvání soutěže (dále jen „objednávka“). Při objednání prvního piva spotřebitel obdrží od obsluhy provozovny hrací kartu (dále jen „hrací karta“).

6) Soutěže se může zúčastnit spotřebitel starší 18 let, který si objedná soutěžní výrobky v souladu s těmito pravidly (dále jen „spotřebitel“ nebo „soutěžící“) a kompletně vyplní obdrženou hrací kartu a to tak, že zde uvede své kontaktní údaje:

- své jméno a příjmení

- své telefonní číslo

7) Hrací kartu po kompletním vyplnění a kdykoliv v době trvání soutěže vhodí tuto řádně a úplně vyplněnou hrací kartu do soutěžního boxu umístěného v příslušné provozovně u výčepu, kde provedl svou objednávku. Odevzdáním vyplněné a podepsané hrací karty vyjadřuje spotřebitel svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly).

Nevyplněné nebo částečně vyplněné hrací karty nebudou zařazeny do soutěže a budou bez jakékoliv náhrady vyřazeny.

8) Spotřebitel se může soutěže zúčastnit po celou dobu soutěže opakovaně, a to vždy s novou objednávkou soutěžních výrobků.

9) Výhry v soutěži

Do soutěže bylo vloženo celkem 33 ks výher, přičemž pro každou provozovnu jsou určeny 3 výhry níže definovaných:

1. cena 5 l soudek Znojemského piva

2. cena Tričko ZUPERMAN Znojemské pivo

3. cena Dárkové balení Znojemského piva

10) Poslední den doby trvání soutěže budou zástupcem provozovny v každé provozovně vylosovány ze všech platných hracích karet 3 výherci, přičemž výherce musí být přítomen při losování. V případě, že vylosované osoby přítomny nebudou, losuje se dál, až do doby, než bude/budou vylosováni coby výherci přítomní soutěžící. Z losování v každé provozovně bude učiněn zápis.

Přesné termíny losování v provozovnách jsou uvedeny v příloze č. 1.

11) Spotřebitel nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

12) Předání výher se uskuteční osobně vždy v dané provozovně.

13) Jak uvedeno v bodu 10 pravidel, v případě, že výherci nebudou v době losování v provozovně přítomni, bude zástupcem provozovny vylosován další výherce, který bude v provozovně přítomen.

14) Výhru obdrží výherce okamžitě po vylosování od zástupce dané provozovny v dané provozovně.

Všeobecná ustanovení:

15) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany spotřebitele nebo výherce či osoby, která danému spotřebiteli či výherci dopomohla k získání výhry.

16) Vyplněním hrací karty a jejím vhozením do soutěžního boxu projevuje každý spotřebitel svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

17) Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

18) Vyplněním hrací karty a jejím vhozením do soutěžního boxu vyjadřuje spotřebitel souhlas pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), jako správci osobních údajů, se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo mobilního telefonu a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků, to vše za účelem nabízení obchodu a služeb na dobu 5 let s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Spotřebitel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla pořadatele.

19) Vyplněním hrací karty a jejím vhozením do soutěžního boxu vyjadřuje spotřebitel ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, výslovný souhlas s případným pořízením videa a/nebo fotografie jeho osoby a souhlasí s vystavením videa či fotografie na veřejně dostupných internetových stránkách (např. na facebooku, webových stránkách pořadatele apod.) Souhlas s vystavením videa či fotografie těmito způsoby uděluje spotřebitel na dobu neomezenou. Souhlas s vystavením je oprávněn spotřebitel odvolat. Pokud však odvolání souhlasu nebude odůvodňovat podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, spotřebitel bude povinen uhradit škodu, která tím osobě, které svolení udělil, vznikne.

20) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru.