Finanční výkazy

Aktualizováno: 22. 11. 2020

Hlavními ukazateli ekonomické výkonnosti, které při řízení pivovaru sledujeme, jsou mimo jiné tržby v Kč bez DPH a výstav v hl, kterým je věnována první část. V druhé části tohoto článku naleznete základní informace z finančních výkazů - rozvahy a výkazu zisku a ztráty včetně odkazu ke stažení z veřejných zdrojů.

 

Výstav v hl


Významným a sledovaným ekonomickým ukazatelem je vývoj výstavu v hl, kde je možno sledovat každoroční nárůst, přičemž ten nejvýznamnější prozatím pivovar zaznamenal mezi lety 2017 a 2018 a to z 2 105 hl na 2 728 hl. Analýze prodejů věnujeme samostatný příspěvek na webu v sekci ekonomika.Tržby v Kč bez DPH

Při pohledu na 5 letou historii společnosti je jasně patrné, že růst tržeb je základním generátorem hodnoty pivovaru. Průměrný meziroční nárůst tržeb od roku 2016 do roku 2019 činí 216 % a potvrzuje primární záměr expanze k novým zákazníkům a investic do vlastních gastronomických provozoven, to vše s cílem ročního výstavu 10 000 hl. V roce 2020 došlo na základě negativních událostí spojených s pandemií koronaviru SARS-COV-2 k okamžitému uzavření všech gastronomických provozoven (i vlastních) a bylo nutné přijmout opatření vedoucí k relokaci distribučních kanálů se zaměřením na lokálního koncového zákazníka. Během krátké doby došlo ke spuštění e-shopu, prodejního okna v pivovarské prodejně, rozvoz piva zákazníkům. Na základě výše uvedeného došlo nejen ke stabilizaci situace, ale naopak ke zvýšenému zájmu lokálních spotřebitelů a změně jejich preferencí. I přes tyto nepredikovatelné skutečnosti bylo dosaženo tržeb YTD Q3 roku 2020 ve výši 21,3 mil. Kč.Rozvaha

Společnost a management se řídí business plánem, který reflektuje dlohodobý záměr vybudovat lokální malý průmyslový pivovar s výstavem 10 000 hl. Pro rok 2019 se společnosti podařilo navýšit čistá aktiva v rozvaze, díky zajištěné vysoké poptávce po produktech došlo k rozhodnutí o přijetí úvěrového financování na navýšení výrobních kapacit a vybudování čtvrté vlastní gastronomické provozovny ReZtaurace Zahrádka. Společnost sice nedosáhla v roce 2019 kladného provozního výsledku hospodaření, avšak udržela pozitivní vlastní kapitál a díky investicím a nákupům dlouhodobého majetku (rozšíření výrobních a stáčecích kapacit) zajistila nasycení očekávané poptávky v roce 2020 a v dalších letech. Na starně pasiv základní kapitál a kapitálové fondy pokrývají dosavadní negativní výsledky hospodaření, které jsou však predikované a odpovídají expanzi, reinvesticím, pořizováním majetku a navyšováním počtu kvalitních zaměstnanců v oboru pivovarnictví a gastronomie.Výkaz zisku a ztráty

Hlavní činností generující tržby společnosti je výroba a prodej Znojemského piva zákazníkům a dále vlastní gastronomická činnost. Pivovar je schopen každoročně generovat pozitivní přidanou hodnotu, přičemž výkonová spotřeba, zahrnující služby i materiál odpovídá expanzivnímu záměru společnosti ve fázi růstu. Díky investicím do dlouhodobého majetku i drobného vybavení, které zvyšují náklady v letech 2017 až 2020, pivovar vykazuje každoroční účetní ztráty, avšak bude schopen generovat lepší výsledky v letech následujích, jelikož kapacita, zázemí a vybavenost je dostačující.V případě potřeby detailnější analýzy naleznete veškeré historické finanční výkazy ke stažení z veřejného zdroje obchodního rejstříku zde.